مستر ریسلر
پلن 1
500,000 ريال/ماهیانه
 • اکانت ریسلر 1 عدد
 • فضا 10 گیگابایت
 • پهنای باند نامَحدود
 • امکانات نامحدود
 • ssl رایگان
پلن 2
600,000 ريال/ماهیانه
 • اکانت ریسلر 5 عدد
 • فضا 15 گیگابایت
 • پهنای باند نامَحدود
 • امکانات نامحدود
 • ssl رایگان
پلن 3
700,000 ريال/ماهیانه
 • اکانت ریسلر 7 عدد
 • فضا 20 گیگابایت
 • پهنای باند نامَحدود
 • امکانات نامحدود
 • ssl رایگان
پلن 4
800,000 ريال/ماهیانه
 • اکانت ریسلر 10 عدد
 • فضا 30 گیگابایت
 • پهنای باند نامَحدود
 • امکانات نامحدود
 • ssl رایگان
پلن 5
900,000 ريال/ماهیانه
 • اکانت ریسلر 12 عدد
 • فضا 40 گیگابایت
 • پهنای باند نامَحدود
 • امکانات نامحدود
 • ssl رایگان
پلن 6
1,000,000 ريال/ماهیانه
 • اکانت ریسلر 15 عدد
 • فضا 40 گیگابایت
 • پهنای باند نامَحدود
 • امکانات نامحدود
 • ssl رایگان
پلن 7 (طلایی)
1,500,000 ريال/ماهیانه
 • امکانات نامحدود
 • پهنای باند نامَحدود
 • ssl رایگان