هاست دانلود ایران
هاست دانلود ایران - 5 گیگابایت
60,000ریال / ماهانه
 • 5 گیگابایت میزان فضا
 • نامحدود ترافیک
 • cPanel کنترل پنل
 • Apache وب سرور
 • ندارد دیتابیس
 • نامحدود پارک دامین
 • نامحدود ادآن دامین
هاست دانلود ایران - 10 گیگابایت
120,000ریال / ماهانه
 • 10 گیگابایت میزان فضا
 • نامحدود ترافیک
 • cPanel کنترل پنل
 • Apache وب سرور
 • ندارد دیتابیس
 • نامحدود پارک دامین
 • نامحدود ادآن دامین
هاست دانلود ایران - 25 گیگابایت
300,000ریال / ماهانه
 • 25 گیگابایت میزان فضا
 • نامحدود ترافیک
 • cPanel کنترل پنل
 • Apache وب سرور
 • ندارد دیتابیس
 • نامحدود پارک دامین
 • نامحدود ادآن دامین
هاست دانلود ایران - 50 گیگابایت
600,000ریال / ماهانه
 • 50 گیگابایت میزان فضا
 • نامحدود ترافیک
 • cPanel کنترل پنل
 • Apache وب سرور
 • ندارد دیتابیس
 • نامحدود پارک دامین
 • نامحدود ادآن دامین
هاست دانلود ایران - 100 گیگابایت
1,200,000ریال / ماهانه
 • 100 گیگابایت میزان فضا
 • نامحدود ترافیک
 • cPanel کنترل پنل
 • Apache وب سرور
 • ندارد دیتابیس
 • نامحدود پارک دامین
 • نامحدود ادآن دامین
هاست دانلود ایران - 200 گیگابایت
2,400,000ریال / ماهانه
 • 200 گیگابایت میزان فضا
 • نامحدود ترافیک
 • cPanel کنترل پنل
 • Apache وب سرور
 • ندارد دیتابیس
 • نامحدود پارک دامین
 • نامحدود ادآن دامین
هاست دانلود ایران - 300 گیگابایت
3,600,000ریال / ماهانه
 • 300 گیگابایت میزان فضا
 • نامحدود ترافیک
 • cPanel کنترل پنل
 • Apache وب سرور
 • ندارد دیتابیس
 • نامحدود پارک دامین
 • نامحدود ادآن دامین
هاست دانلود ایران - 400 گیگابایت
4,800,000ریال / ماهانه
 • 400 گیگابایت میزان فضا
 • نامحدود ترافیک
 • cPanel کنترل پنل
 • Apache وب سرور
 • ندارد دیتابیس
 • نامحدود پارک دامین
 • نامحدود ادآن دامین
هاست دانلود ایران - 500 گیگابایت
6,000,000ریال / ماهانه
 • 500 گیگابایت میزان فضا
 • نامحدود ترافیک
 • cPanel کنترل پنل
 • Apache وب سرور
 • ندارد دیتابیس
 • نامحدود پارک دامین
 • نامحدود ادآن دامین