آلفا ریسلر
پلن 1
600,000ریال / ماهانه
 • اکانت ریسلر 2 عدد.
 • اکانت مستر ریسلر 1 عدد
 • فضا 10 گیگابایت
 • پهنای باند نامَحدود
 • امکانات نامحدود
 • ssl رایگان
پلن 2
700,000ریال / ماهانه
 • اکانت ریسلر 4 عدد.
 • اکانت مستر ریسلر 2 عدد
 • فضا 15 گیگابایت
 • پهنای باند نامَحدود
 • امکانات نامحدود
 • ssl رایگان
پلن 3
800,000ریال / ماهانه
 • اکانت ریسلر 5 عدد.
 • اکانت مستر ریسلر 3 عدد
 • فضا 20 گیگابایت
 • پهنای باند نامَحدود
 • امکانات نامحدود
 • ssl رایگان
پلن 4
900,000ریال / ماهانه
 • اکانت ریسلر 5 عدد.
 • اکانت مستر ریسلر 5 عدد
 • فضا 30 گیگابایت
 • پهنای باند نامَحدود
 • امکانات نامحدود
 • ssl رایگان
پلن 5
1,300,000ریال / ماهانه
 • اکانت مستر ریسلر 10 عدد
 • فضا 50 گیگابایت
 • پهنای باند نامَحدود
 • امکانات نامحدود
 • ssl رایگان