هاست دانلود فرانسه
هاست دانلود 5 گيگ
50,000ریال / ماهانه
  فضا 5 گيگابايت
  پهناي باند نامحدود
  ديتابيس 1 عدد
هاست دانلود 10 گيگ
90,000ریال / ماهانه
  فضا 10 گيگابايت
  پهناي باند نامحدود
  ديتابيس 1 عدد
هاست دانلود 20 گيگ
150,000ریال / ماهانه
  فضا 20 گيگابايت
  پهناي باند نامحدود
  ديتابيس 1 عدد
هاست دانلود 50 گيگ
300,000ریال / ماهانه
  فضا 50 گيگابايت
  پهناي باند نامحدود
  ديتابيس 1 عدد
هاست دانلود 100 گيگ
550,000ریال / ماهانه
  فضا 50 گيگابايت
  پهناي باند نامحدود
  ديتابيس 1 عدد